PDA

View Full Version : Yamanko chap 02Ryk
13-12-12, 18:06
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0200-intro.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0202.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0203-cover.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0204.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0205.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0206.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0207.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0208.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0209.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0210.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0211.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0212.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0213.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0214.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0215.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0216.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0217.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0218.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0219.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0220.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0221.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0222.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0223.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0224.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0225.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0226.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0227.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0228.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0229.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0230-31.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0232.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0233.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0234.jpghttp://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0235.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0236.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0237.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0238.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0239.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_0240.jpg
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/yamanko%202/yamanko_02yamankocredits.jpgTập trước (http://yurivn.net/showthread.php?t=23852) <------> Tập sau (http://yurivn.net/showthread.php?t=23920)

Ryk
13-12-12, 18:10
up chap mới mọi người vào ủng hộ nha :D

Bad
13-12-12, 18:16
xé temmmmmmmm lần đầu tiên hehe ;))