Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Bin.K and pooorrr

4 Visitor Messages

  1. Yep, tên đầy đủ chỉ có 1 chữ "Saki" thôi ))))
  2. Tên đầy đủ của anime luôn hả . )
  3. Cặp ấy hả, là BuCap (Buchou x Captain)
    Xem anime Saki liền thấy, ahihi, cute lắm
  4. Cái ảnh to to bên kia thật đẹp ))) đôi nào đới
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4