Vị trí mong muốn tham gia: trans
- Địa chỉ Email (để sử dụng dropbox): love125203k@gmail.com
- Bài test:https://1drv.ms/w/s!AtxvdiG02t9bdxsCFTqYShTrMk0