riêng tui là tui thích cả 2 vì mỗi thứ có cái hay riêng