- superdj93

------------------
Sender Information

Userid: 604
Ký danh: superdj93
Tên của bạn:: Superdj93

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 11
Name: Negima Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item trong bộ Negima


Người nhận award : superdj93

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

đi ve vãn lấy tiền mua đủ bộ rồi
-----------------------------------------------------