- ThiefLeader

------------------
Sender Information

Userid: 4766
Ký danh: ThiefLeader
Tên của bạn:: ThiefLeader

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 14
Name: Mahou Shoujo Madoka Magica Witch Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item Witch trong bộ Mahou Shoujo Madoka Magica


Người nhận award : ThiefLeader

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Đủ 11 thẻ Witch
-----------------------------------------------------