- amanami

------------------
Sender Information

Userid: 459
Ký danh: amanami
Tên của bạn:: Amanami

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 10
Name: Touhou Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item trong bộ Touhou


Người nhận award : Amanami

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Sưu tập đủ item trong bộ Touhou
-----------------------------------------------------