Trích Từ bài viết của conansecond View Post
đã reup xong nhé
Mình cũng đã xem xong rồi. ^^"