- arial

------------------
Sender Information

Userid: 2369
Ký danh: arial
Tên của bạn:: arial

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 11
Name: Negima Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item trong bộ Negima


Người nhận award : arial

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Sưu tập đủ item trong bộ Negima
-----------------------------------------------------