- scorpio

------------------
Sender Information

Userid: 1816
Ký danh: scorpio
Tên của bạn:: Scorpio

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 2
Name: VIP medal
Description: Dành cho VIP member của forum.


Người nhận award : Scorpio

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Đã mua item VIP
-----------------------------------------------------