- Killer

------------------
Sender Information

Userid: 641
Ký danh: Killer
Tên của bạn:: Killer

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 9
Name: Strike Witches Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ các item trong bộ Strike Witches


Người nhận award : Killer

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Sưu tập đủ bộ item Strike Witches.
-----------------------------------------------------