- TeukieTeukie

------------------
Sender Information

Userid: 3195
Ký danh: TeukieTeukie
Tên của bạn:: TeukieTeukie

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 11
Name: Negima Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item trong bộ Negima


Người nhận award : TeukieTeukie

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Sưu tập đủ bộ Negima Collector
-----------------------------------------------------