- Natsuki-MaiHime

------------------
Sender Information

Userid: 13
Ký danh: Natsuki-MaiHime
Tên của bạn:: Nat

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 13
Name: Mahou Shoujo Madoka Magica Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item trong bộ Mahou Shoujo Madoka Magica


Người nhận award : Natsuki-MaiHime

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Đủ bộ item trong bộ Mahou Shoujo Madoka Magica
-----------------------------------------------------