A Love Smeared in Ashes

Hoàn thành

Tác giả: Yotsuhara Furiko

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: N2L

Incest Drama Yuri School life