Xem online:

Thông tin video:

Ai ở nhà Shirayuki Tomoe vậy?

Ai ở nhà Shirayuki Tomoe vậy?

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Crossick Vtuber Sukoya Kana Shirayuki Tomoe

Trong một buổi offline collaboration tại nhà Tomoe và hai bạn đang chơi Splatoon 2 thì có người lạ xuất hiện?!…

 

Sukoya Kana
– Twitter: https://twitter.com/sukosuko_sukoya
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC8C1LLhBhf_E2IBPLSDJXlQ

Shirayuki Tomoe
– Twitter: https://twitter.com/Tomoe_Shirayuki
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCuvk5PilcvDECU7dDZhQiEw