Xem online:

Thông tin video:

Something just like this

Something just like this

Nhóm dịch: Silver Moon

  • The rest: Crimson Witch

The Chainsmokers & Coldplay

Game: Arknights

Producer : 元胥 (https://twitter.com/Cpt_Yuan)

Director : 直立行走 (https://twitter.com/WalkingBoring)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup ở các trang khác.

Ủng hộ video gốc tại:

Link bilibili: https://www.bilibili.com/video/av64745013

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NQN9bnv-9wU