Xem online:

Thông tin video:

Buổi nói chuyện với Hayase Sou về mối quan hệ của Crossick

Buổi nói chuyện với Hayase Sou về mối quan hệ của Crossick

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Crossick Vtuber Sukoya Kana Shirayuki Tomoe