Xem online:

Thông tin video:

Buổi phỏng vấn của Ange Katrina

Buổi phỏng vấn của Ange Katrina

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Vtuber Sukoya Kana

Original tweet: https://twitter.com/sukosuko_sukoya/status/1280520791059292160

 

(*) Note:
– Lize Helesta là một bạn Vtuber cùng công ty với Sukoya Kana và Ange Katrina, xem thêm thông tin về Lize tại đây (Tiếng Anh): https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Lize_Helesta
– Night Butterfly là 1 nickname khác của Ange Katrina, xuất phát từ voice drama đầu tiên của Ange, xem thêm thông tin chi tiết về Night Butterfly tại đây (Tiếng Anh): https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Ange_Katrina

 

Sukoya Kana
– Twitter: https://twitter.com/sukosuko_sukoya
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC8C1LLhBhf_E2IBPLSDJXlQ

Ange Katrina
– Twitter: https://twitter.com/ange_katrina_
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCHVXbQzkl3rDfsXWo8xi2qw