Thông tin video:

GANG STAR

GANG STAR

GANG☆STAR

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Starlight Kukugumi

Phiên bản 1st STAGE

Media info: 1080p x264 8bits FLAC-Lossless

Phiên bản 1st STAGE REVIVAL

Media info: 1080p x264 8bits 320kbps