Thông tin video:

Secret Of My Heart

Secret Of My Heart

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • Editor (PR - Proof Reader): Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

fripSide

Bài này làm xong từ tháng 6, 2020… Mãi đến bây giờ mới nhớ ra để up lên…