Thông tin video:

Tay Shirayuki Tomoe đang bận

Tay Shirayuki Tomoe đang bận

Shirayuki Tomoe's busy hands

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Crossick Vtuber Sukoya Kana Shirayuki Tomoe

Giữa đêm thu âm chút xíu trước khi chính thức đi ngủ~~

Sukoya Kana
– Twitter: https://twitter.com/sukosuko_sukoya
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC8C1LLhBhf_E2IBPLSDJXlQ

Shirayuki Tomoe
– Twitter: https://twitter.com/Tomoe_Shirayuki
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCuvk5PilcvDECU7dDZhQiEw