Xem online:

Thông tin video:

The Thought To Tell

The Thought To Tell

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • The rest: Bin.K

Vocaloid Meiko

Phiên bản MV

Media info: 960×720 x264 8bits 128kbps