Xem online:

Thông tin video:

Yêu cầu quan trọng từ Shirayuki Tomoe

Yêu cầu quan trọng từ Shirayuki Tomoe

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch, amaika
  • The rest: Bin.K

Vtuber Shirayuki Tomoe

Yêu cầu quan trọng từ Shirayuki Tomoe

 

Shirayuki Tomoe
– Twitter: https://twitter.com/Tomoe_Shirayuki
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCuvk5PilcvDECU7dDZhQiEw