Xem online:

Thông tin video:

[Ykrm] Một khắc chia ly, một khắc quên

[Ykrm] Một khắc chia ly, một khắc quên

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • Editor (PR - Proof Reader): Crimson Witch
  • The rest: Kuro Neko

凌梅-ジャンど (Jundo)

Author: 凌梅-ジャンど (Jundo)

Couple: Yukari x Reimu

Game: Touhou

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ở bất kì nơi đâu.

Ủng hộ video gốc tại:

+Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Tx1pXCRyDA

+Link Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1tJ411d7YH